Fagaras Ridgeline

Above Fagaras Mountains, Romania, 2011

Above Fagaras Mountains, Romania, 2011

Divinity

Indus Valley from Stok Kangri, Ladakh, India, 2013

Indus Valley from Stok Kangri, Ladakh, India, 2013